Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Μὲ ἔναν ἐπερχόμενον διχασμό…

Ἡ ἄμεσος ἐνεργοποίησις τοῦ ἄρθρου 50 τῆς συνθήκης τῆς Λισαβῶνος, δείχνει ξεκάθαρα τὴν πρόθεση τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, νὰ προχωρησουν ὁριστικὰ στὴν ἐπικύρωση αὐτοῦ ποὺ οἱ Βρεταννοὶ ἀπεφάσισαν γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους.

Μὲ ἔναν ἐπερχόμενον διχασμό...
Ὁ διχασμὸς ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, μὲ τὶς ἀποσκιστικὲς τάσεις ἔνθεν κακε=θεν, ὡς πιθανὰ ἐφαλτήρια τοπικῶν δημοψηφισμάτων (ἐπιτρεπτὰ ἀπὸ τὸ Ἀγγλικὸ σύνταγμα) εἶναι μόνον ἡ ἀρχή.
Εἰρωνικὰ δέ, τὸ εὐρωπαικὸ δημοκρατικὸ ἔλλειμα ποὺ ἐπικαλέστηκαν οἱ Ἄγγλοι-μετετράπη αὐτομάτως σὲ ἐσωτερικὸ κοινωνικό τους δίλλημα.
Καλοῦνται νὰ διαχειρισθοῦν πλέον ὄχι μόνον ἐκτὸς ἐνώσεως πορεία τους, ἀλλὰ τὴν πιθανὴ ἐκ τῶν ἔσω διάσπαση, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
Ἀναρωτιέμαι ἐὰν αὐτὸ συνέβη τόσο γρήγορα στὴν πέμπτη οἰκονομία παγκοσμίως, ποιές θά ἦσαν οἱ συνέπειες τῆς δικῆς μας ἐξόδου;
Μιᾶς Ἑλλάδος χρεωκοπημένης, ποὺ σήμερα -ἀκόμη κι ἐνττὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως-  μετρᾶ μία ἀκόμη μείωση κοινωνικοῦ εἰσοδήματος.
Ὅταν φύγουν οἱ νῦν τυχοδιῶκτες, θὰ πρέπη, ὅσος καιρὸς κι ἐὰν  χρειασθῇ, νὰ κατανοήσουμε πὼς ἡ  διαχείρισις τῆς δημοκρατίας μπορεῖ νὰ μετατραπῇ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἀπὸ τὸ ὕψιστον ἀγαθό, στὸν χείριστο ἐφιάλτη.
Τοὐλάχιστον οἱ ἐναπομείναντες ἐχέφρονες πολῖτες αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Τὸ σημερινὸ μήνυμα Ὀλὰντ γιὰ τοὺς τέσσερις πυλῶνες ποὺ πρέπει νὰ τυγχάνουν καθολικοῦ σεβασμοῦ, εἶναι πιὸ ἐπίκαιρο ἀπό ποτέ.
Γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε ὅπως οἱ Βρεταννοί – λυπούμεθα ἀλλὰ ἀντίο.
Λάσπουλας Γιάννης
ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι
εἰκόνα
http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: